ચાર-વેસલ બ્રુહાઉસ સિસ્ટમ

 • ચાર-વેસલ બ્રુહાઉસ સિસ્ટમ

  ચાર-વેસલ બ્રુહાઉસ સિસ્ટમ

  બ્રુહાઉસ એ તમારા ઉકાળવાના ઓપરેશનનું ધબકતું હૃદય છે.

  નબળા, બિનકાર્યક્ષમ હૃદયને સતત કામ કરી શકાતું નથી.

  ટકાઉ અને કાર્યક્ષમ બ્રુહાઉસ એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે તમારી બ્રુઅરી દરેક તક દ્વારા ખીલે.

  અમે પ્રાદેશિક બ્રુઅરીઝમાં 300L થી 5000L સુધીના નાના બ્રુ પબ્સ સેટ કર્યા છે.