ફેક્ટરી ટૂર

મુલાકાત લેતા ગ્રાહકો

11
俄罗斯贝特纳
clients visiting
我接待俄罗斯oleg来访 (1)
15
WhatsApp Image 2020-10-21 at 15.52.19
10
捷克客户 (2)
阿三
台湾客人李先生和罗先生 (2)
03
俄罗斯贝特纳
14
clients visiting
丹麦客户
俄罗斯大姐
clients visiting
clients visiting
DSCN0976
clients visiting
100
clients visiting
clients visiting
clients visiting
clinets visiting
台湾客人李先生和罗先生 (1)
clients visiting
俄罗斯客人贝特纳 (2)
clients visiting
俄罗斯客人贝特纳 (1)
DSCN1890
05
印度中间商Munish (3)
QQ图片20170914162802
clients visiting
俄罗斯客户
clients visiting
IMG_0722
clients visiting
clients visiting
黑山 Dejan
IMG_20140617_152035
印度客户 (1)
clients visiting
我接待俄罗斯oleg来访 (4)

ગ્રાહકોની શરાબ

Botswana 500L brewery (1)
bcwn500L (3)

બોત્સ્વાના

Botswana 500L brewery
Botswana 500L brewery

બોત્સ્વાના

Botswana 500L brewery
Botswana 500L brewery

બોત્સ્વાના

Botswana 500L brewery
Botswana 500L brewery

બોત્સ્વાના

Australia 750L beer brewery
300L Microbrewery

ઓસ્ટ્રેલિયા

300L Brewery
Australia 750L beer brewery

ઓસ્ટ્રેલિયા

Australia 750L beer brewery
300L Microbrewery

ઓસ્ટ્રેલિયા

300L Microbrewery
Australia 750L beer brewery

ઓસ્ટ્રેલિયા

Bulgaria 1000L Brewery
Bulgaria 1000L
Bulgaria 1000L brewery

બલ્ગેરિયા

Bulgaria 1000L brewery
Bulgaria 1000L brewery

બલ્ગેરિયા

Bulgaria 1000L
beer sales tank

બલ્ગેરિયા

Bulgaria 1000L

બલ્ગેરિયા

Czech Republic brewery
Czech Republic brewery

ચેક રિપબ્લિક

Czech Republic brewery
Czech Republic brewery

ચેક રિપબ્લિક

Czech Republic brewery
Czech Republic brewery

ચેક રિપબ્લિક

Czech Republic brewery
Czech Republic brewery

ચેક રિપબ્લિક

500L brewery
500L brewery

ડેનમાર્ક

Denmark 500L brewery

ડેનમાર્ક

Denmark 500L brewery

ડેનમાર્ક

Denmark 500L brewery

ડેનમાર્ક

https://www.cnbrewing.cn/1000l-microbrewery-equipment-product/
Russia 1000L brewery

રશિયા

Russia 1000L brewery
Russia 1000L brewery

રશિયા

Russia 1000L brewery
Russia 1000L brewery

રશિયા

105

રશિયા

4000L beer brewery equipment
4000L beer brewery equipment

કેન્યા

4000L beer brewery equipment
4000L beer brewery equipment
4000L beer brewery equipment

કેન્યા

4000L beer brewery equipment
4000L beer brewery equipment

કેન્યા

4000L beer brewery equipment
4000L beer brewery equipment

કેન્યા

300L microbrewery
300L microbrewery

આર્મેનિયન

300L microbrewery
300L microbrewery

આર્મેનિયન

300L microbrewery
300L microbrewery

આર્મેનિયન

100

આર્મેનિયન